Betingelser

lej en trailer – fra 150 kr. pr. dag

BoksiBlåvand
Betingelser for leje af bokse :                           
pkt. 1 Betalingsbetingelser :
Første betaling sker ved indgåelse af lejemål og løber frem til d. sidste dag i  indeværende måned.
Indgåes lejeaftale i første halvdel af en måned ,betales der  1 måneds leje ,  indgåes lejeaftale i sidste halvdel af en måned, betales der  1/2 måneds leje.
Derefter betales lejen forud for hver måned og  den skal være  betalt   inden d. 7.  i måneden. 
Ved manglende betaling,  sendes betalingspåmindelse.Er betaling ikke modtaget efter 8 dage, kan udlejer tilbageholde opbevarede effekter  
indtil betaling er modtaget.
Vil eller kan lejer ikke betale, vil sagen overgå til inkasso eller foged.
Betaling kan ske med MolilePay eller overførsel af beløb til udlejers konto.
Det er lejers pligt at sørge for at udlejer har de korrekte kontaktoplysninger på lejer.

pkt. 2 Varsler :
Udlejer har , med 2 måneders varsel, ret til at regulere lejen.
Udlejer har ret til at skaffe sig adgang til boksrum såfremt det er           påkrævet i forbindelse med pludselig opstået skade som utæthed i tag, brud på elkabel, vandrør m.v. dog ikke uden at give lejer besked            forinden.
Lejemål forlænges automatisk en måned af gangen, såfremt lejer ikke opsiger lejemålet senest d. 15. i indeværende måned.

pkt. 3 Udlejnings betingelser :
Når lejemål er opsagt fra lejer, skal de opbevarede genstande være
fjernet senest  kl. 12.00 d. sidste d. i måneden, så rummet kan udlejes fra d.1. i den kommende måned.

pkt. 4 Adgang til området :
Når der er indgået en lejeaftale får lejer en kode til nøgleboks med 
nøgle til hovedindgang, hvorfra der er adgang til bokse.
Kode til nøgleboks bliver ændret med jævne mellemrum og alle lejere
får besked herom.
Lejer sørger selv for aflåsning af den lejede boks og det kan ske med     en almindelig hængelås.
(hængelås kan købes / lejes hos BoksiBlåvand)

pkt. 5 Adfærd, opbevaring og brug af bygningen :
Det er ikke tilladt at medbringe husdyr ind i bygningen. 
Nydelse af tobak og Alkohol i bygningen er forbudt.
Man må ikke flytte eller fjerne materialer fra bygningen eller området og lejer sørger selv for at bortskaffe evt. affald.
Bokse må kun anvendes til opbevaring af egen ejendom. Der må ikke opbevares  effekter fra 3. mand eller videreudlejes til andre.
Det er forbudt at opbevarer spræng farlige og brandbare effekter /
væsker / gasser m.v.
Såfremt lejers objekter forvolder skade på enten bygning eller
3. mands effekter vil lejer være erstatnings pligtig.
Udlejer sørger for vedligehold af fælles område og at bygningen holdes fri for frost.
       

pkt. 6 Forsikring :
Lejer er selv ansvarlig for de effekter lejer opbevarer i den lejede
boks. 
Udlejer er på ingen måde ansvarlig for lejers effekter som følge af indbrud, brand, vand og stormskade eller andre udefrakommende
pludselig opståede hændelser.
Hvis lejer ønsker de opbevarede effekter forsikret, er det lejers eget
ansvar.

pkt. 7 Tvister :
Udlejning sker ikke på lejelovens vilkår.
Såfremt der skulle opstå tvister der ikke kan afgøres mellem lejer
og udlejer på mindelig vis, vil disse blive afgjort ved retten.